Geheimhoudingsovereenkomst

1. Geheimhouding
Partijen zullen nimmer vertrouwelijke informatie verstrekken aan of delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere Partij. De verplichting tot geheimhouding is slechts niet van toepassing indien die Vertrouwelijke Informatie reeds algemeen bekend is op het moment van bekendmaking aan de andere Partij en/of indien enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van een rechter of een instructie van een bevoegde toezichthouder tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van overeengekomen diensten of de uitvoering of totstandkoming van de overeenkomst (zoals juridisch en fiscaal adviseurs).

2. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan worden beëindigd met schriftelijke, wederzijdse instemming van Partijen. De bepalingen van deze overeenkomst blijven 5 jaar na het beëindigen van deze overeenkomst van kracht.

3. Overtreding van de geheimhoudingsovereenkomst
Bij het toch vertrekken van informatie in het ruimste zin van het woord wat betrekking heeft op het bovengenoemde ontwikkelgebied “de Scheg” zal er per vergrijp een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) zonder gerechtelijke tussenkomst.