Voorwaarden van Deelname

Vastgoedplan Nederland heeft een prijsvraag uitgeschreven onder alle bezoekers van de website die mee willen doen aan de prijsvraag. Te winnen zijn drie onverdeeld aandelen landbouwgrond ter waarde van (verkoop) €8.500, €12.750 en €17.000. Het perceel is nader aan te wijzen door Vastgoedplan Nederland en is afhankelijk van de voorraad.

Om mee te kunnen doen aan de prijsvraag moet de deelnemer aan een aantal voorwaarden voldoen.

Deelnemers dienen de vragen te beantwoorden die zijn opgenomen in de vragenlijst die u kunt openen via de website van Vastgoedplan Nederland. De ingevulde en voor akkoord aangeklikte vragenlijst die uiterlijk op 31 juli per email aan Vastgoedplan Nederland verzonden te zijn.

Het deelnameformulier dient volledig te worden ingevuld om mee te kunnen doen. Daarnaast moeten de deelnemers zich ervan bewust zijn dat alle gegevens die zij verstrekken, ook als dat zogenaamde persoonsgegevens zijn, door Vastgoedplan Nederland of gelieerde partijen voor promotionele doeleinden of anderszins kunnen worden gebruikt, waarmee de deelnemer instemt. Minderjarigen zijn uitgesloten van deelname.

Voorwaarde om mee te doen is dat de deelnemer, mocht hij of zij winnen, de verkoopvoorwaarden van Vastgoedplan Nederland aanvaardt. Een concept van de gebruikelijke koopovereenkomst en akte van levering worden na (of op verzoek voor) het indienen van de inschrijving aan de deelnemer toegezonden.

Na ontvangst van alle vragenlijsten, zal een blinde trekking uit de inzendingen plaatsvinden door een nader door Vastgoedplan Nederland aan te wijzen notaris. De door de notaris getrokken inzender is de winnaar.

Telkens wanneer een deelnemer een prijs mocht winnen, zal dat zo spoedig mogelijk aan de winnaar worden meegedeeld, maar altijd binnen drie maanden na de trekking worden vermeld op de website van Vastgoedplan Nederland. Alleen wanneer een winnaar voorafgaande goedkeuring verleent, worden persoonsgegevens vermeld.

De echte uitreiking van de prijs vindt plaats door levering van de grond ten overstaan van een notaris op basis van de aan de winnaar toegezonden gebruikelijke voorwaarden.  Levering moet plaatsvinden binnen drie maanden na de trekking, anders vervalt de prijs. De trekking zal plaatsvinden op 31 juli 2021.

Het kan zijn dat na de trekking blijkt dat de prijsuitreiking niet kan doorgaan, bijvoorbeeld omdat achteraf blijkt dat de winnaar ten tijde van de inschrijving niet meerderjarig was of niet in staat blijkt te zijn om de prijs tijdig te aanvaarden, ondanks de inspanningen van Vastgoedplan Nederland. Om die reden zal de notaris per trekking naast de winnaar achtereenvolgens nog twee reserve kandidaten trekken, die in volgorde van trekking in aanmerking komen voor de prijs, mocht de dan eerste of misschien tweede winnaar niet slagen. Slaagt de uitreiking driemaal niet, kan Vastgoedplan Nederland overwegen nog een nieuwe trekking te laten plaatsvinden.

Vastgoedplan Nederland kan, maar behoeft dat niet te doen, nog meer trekkingen houden, telkens met een kavel landbouwgrond als prijs of een andere nader te bepalen aanbieding gedurende een periode van maximaal 8 maanden. Het maximaal aantal trekkingen in 2021 zal in totaal 13 zijn en de maximale waarde van de prijzen gezamenlijk EUR 100.000.

Mocht er kansspelbelasting verschuldigd zijn, zal deze voor rekening van Vastgoedplan Nederland B.V. zijn. Vastgoedplan Nederland of de winnaar (in overleg te bepalen) zal zo spoedig mogelijk aangifte doen. Vastgoedplan Nederland mag prijsuitreiking en levering uitstellen totdat betaling van eventuele verschuldigde belasting heeft plaatsgevonden.

Er zullen voor deelname geen kosten door Vastgoedplan Nederland aan de deelnemers in rekening worden gebracht. Eventuele kosten van het bezoek van deze website en het bellen naar Vastgoedplan Nederland zijn voor rekening van de deelnemer.

Vastgoedplan Nederland handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen. Vastgoedplan Nederland heft ook een klachtenprocedure. Mocht iets van deze voorwaarden niet duidelijk zijn, bel dan gerust naar Vastgoedplan Nederland en zeg dat u een vraag hebt over de prijsvraag. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw vragen zo snel mogelijk telefonisch of anders per email worden beantwoord. Heeft u een klacht over de prijsvraag, dan kunt u deze klacht per email bij Vastgoedplan Nederland indienen. Zet u dan wel in de email (of brief) duidelijk dat het een klacht betreft, wat de klacht is en waarom u vindt dat uw klacht terecht is. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk met u een gesprek aangaan om de klacht te verhelpen en gezamenlijk een oplossing te vinden. De contactgegevens van Vastgoedplan Nederland B.V. zijn:

Vastgoedplan Nederland
Grote Houtstraat 176
2011 SZ Haarlem
072 202 0300
info@vastgoedplan.nl
www.vastgoedplan.nl